Brexit, ysgol newydd a’n hinsawdd a’r amgylchedd

Gobeithio’ch bod i gyd wedi mwynhau’r haf ac wedi llwyddo i gael tipyn o amser i ymlacio ac ailwefru'ch batris, boed hynny adref neu i ffwrdd. Ar wahân i’r beichiau yn ein gwaith a'n bywydau personol, mae'r ansicrwydd a achosir gan sefyllfa wleidyddol y DU yn rhoi straen arnom i gyd ac nid oes unrhyw arwydd o’r diwedd yn dod yn fuan er cymaint yr hoffai pob un ohonom weld hynny.

Darllen mwy a gwneud sylw

Gwasanaethau hamdden, Gweithdy Masnacheiddio, Gwobrau Tenantiaid Tai a mwy

Pan oeddwn yn ysgrifennu’r darn hwn, roeddem wedi cael cyfnod o dywydd eithaf gwael ym mis Mehefin. Yr adeg yma y llynedd, roddem ar ddechrau cyfnod o dywydd poeth iawn; mae’n rhyfedd sut mae pethau’n newid! Mae cyfnodau fel hyn yn rhai arbennig o brysur i staff ein Gwasanaethau Priffyrdd a’r Amgylchedd, sy’n gwneud popeth o fewn eu gallu i warchod bywydau ac eiddo yn y Sir, gyda rhai ohonynt yn gweithio dydd a nos. Hoffwn ddiolch i’r aelodau hynny o staff am eu gwaith caled a’u hymroddiad, sydd wedi lliniaru effeithiau sefyllfa anodd iawn.

Darllen mwy a gwneud sylw

Sefydlu cyllideb Cymru, casgliadau gwastraff, Cynnig Twf Gogledd Cymru a Darparu Safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr

Rwy’n siŵr ein bod ni gyd wedi sylwi bod y nos yn hirach bellach; mae’r haf yn teimlo’n bell yn ôl, ac mae gwasanaethau’r Cyngor yn paratoi’n drylwyr ar gyfer y gaeaf, gan obeithio y bydd y tywydd yn gleniach â ni eleni. Mae natur wledig ein Sir yn golygu bod tywydd garw yn bryder sylweddol i ni; mae'r perygl o gymunedau, yn arbennig y bobl ddiamddiffyn sy’n byw yno, yn cael eu hynysu yn bryder gwirioneddol i ni ac yn flaenoriaeth wrth i ni baratoi ar gyfer y gaeaf sydd o'n blaenau...

Darllen mwy a gwneud sylw

Sioe Dinbych a Fflint, datblygiadau hamdden, Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych a dod i adnabod ein staff a’n wardiau

Mae dipyn o amser wedi mynd heibio ers fy mlog diwethaf a rwy’n ymddiheuro i chi gyd am hynny, ond rwyf wedi bod yn brysur iawn felly ar yr ochr orau, mae gennyf lawer i ddweud wrthych. Un o’r pethau gorau am fod yn Brif Weithredwr, yn ogystal â’r her fwyaf, yw bod angen i mi fod â’m bysedd ar sawl pỳls a chadw sawl plât yn troelli – sy’n golygu bod bob diwrnod yn wahanol...

Darllen mwy a gwneud sylw