Yr Etholiad Cyffredinol, Yr Urdd, Bargen Dwf Gogledd Cymru, setliad y Gyllideb a gwobrau Rhagoriaeth Sir Ddinbych

Helo bawb,

Y tro diwethaf i mi ysgrifennu roedd gwyliau’r haf newydd orffen – a rŵan rydym ni’n ôl mewn steil! Mae yna gymaint yn digwydd ar draws y Cyngor ar y foment fy mod wedi cael trafferth gwybod beth i siarad amdanyn nhw yn y blog yma – os ydw i wedi methu rhywbeth sy’n bwysig i chi, rhowch wybod i mi yn y rhan sylwadau.

Etholiad Cyffredinol

Fe ddechreua i yma. Fe gyhoeddwyd etholiad cyffredinol ar 29 Hydref ac fe fydd yr etholwyr yn bwrw eu pleidlais ar 12 Rhagfyr. Mae’n staff wedi bod wrthi fel lladd nadroedd yn trefnu’r digwyddiad pwysig hwn ar fyr rybydd – ein tîm etholiadau sydd wedi bod yn cymryd rhan yn uniongyrchol a’r staff sydd wedi cytuno i weithio yn y gorsafoedd pleidleisio ac yn y cyfrif – fe hoffwn hefyd ddiolch i’r lleoliadau sydd wedi dweud eu bod ar gael mor agos at y Nadolig ac unwaith eto ar fyr rybudd.

Mae’r logisteg sy’n gysylltiedig â threfnu etholiad yn anhygoel; heblaw am staffio a’r lleoliadau, mae angen rheoli cofrestru etholwyr, argraffu papurau pleidleisio ac anfon rhai yn y post, delio â chofrestru a phryderon ymgeiswyr a llwythi o bethau eraill. Mae’r holl bethau hyn yn hanfodol bwysig am eu bod yn ganolbwynt i’r broses ddemocrataidd.

Dwi’n ddiolchgar i’r tîm etholiadau am eu gwaith caled yn trefnu’r dasg enfawr hon ac i’n timau priffyrdd a gwasanaethau stryd am fod yn barod i’n cynorthwyo os bydd y tywydd yn anffafriol – dwi’n croesi popeth nad dyma fydd yr achos.

Dysgwch fwy am etholiadau cyffredinol

Digwyddiad Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd

Ar 5 Hydref, fe ymunais â channoedd o bobl leol, ymwelwyr a gwirfoddolwyr brwdfrydig i ddathlu Eisteddfod yr Urdd a fydd yn dod i Sir Ddinbych yn 2020. Ynghyd â llwythi o ddisgyblion o ysgolion lleol a band gorymdeithio gwych, fe wnaethom orymdeithio drwy strydoedd Prestatyn, o’r ysgol uwchradd at y Nova ar lan y môr, lle cynhaliwyd gŵyl fechan. Yn lwcus fe ddaliodd y tywydd i ni er mwyn i lawer o bobl allu dod i ymuno yn y dathliadau i ddathlu bod yr Eisteddfod yn dod i’r ardal.

I’r rhai ohonoch sydd ddim yn gwybod, Eisteddfod yr Urdd yw un o wyliau ieuenctid mwyaf Ewrop a disgwyliwn tua 90,000 o ymwelwyr a fydd yn gwylio 15,000 o blant a phobl ifanc yn perfformio, a chystadlu am yr anrhydeddau a gwobrau mawreddog. Fe fydd y digwyddiad yn hwb sylweddol i dwristiaeth a busnesau lleol wrth i bobl ddod ynghyd yn Sir Ddinbych a gwylio digwyddiadau’r Eisteddfod.

Ewch i www.urdd.cymru i gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut i gymryd rhan

Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Fargen Dwf Gogledd Cymru

Dwi wedi sôn o’r blaen am y gwaith rydym wedi bod yn ei wneud fel Rhanbarth Gogledd Cymru i sicrhau buddsoddiad o £240m gan San Steffan a Llywodraeth Cymru i’n heconomi. Mae’n bleser gen i ddweud fod y cytundeb ffurfiol – neu ‘Penawdau Telerau’ i roi’r enw swyddogol arno – wedi cael ei arwyddo gan y ddwy lywodraeth ac mae’r arian bellach wedi’i sicrhau. Yn rhanbarthol, rydym wedi llwyddo i benodi Cyfarwyddwr ar gyfer y prosiect ynghyd â thîm bychan o staff a byddant yn dechrau yn eu swyddi yn y Flwyddyn Newydd, gan fynd ati o ddifri i gyflawni’r prosiectau y cytunwyd arnynt.

Bydd Bargen Dwf Gogledd Cymru yn cynnwys buddsoddiad sylweddol yn ein prif borthladd yng Nghaergybi ac isadeiledd cludiant ehangach, buddsoddi mewn safleoedd a chyfleusterau er mwyn rhoi hwb i fusnes a datblygu, technolegau gwyrdd, hamdden, twristiaeth a dysgu a sgiliau ymysg meysydd allweddol eraill.

Fe fyddwch chi’n clywed mwy am brosiectau’r fargen dwf wrth iddynt ddechrau cael eu datblygu yn y flwyddyn newydd.

Rhagor o wybodaeth am Fargen Dwf Gogledd Cymru

Setliad y Gyllideb

Gan barhau i siarad am gyllid, erbyn hyn roeddwn i’n gobeithio gallu rhannu newyddion gyda chi am setliad y gyllideb ar gyfer 2020. Yn anffodus mae hyn wedi cael ei ohirio tan ar ôl yr Etholiad Cyffredinol ac mae’n debygol y bydd hi’n Flwyddyn Newydd cyn i ni gael cyfle i ddehongli unrhyw wybodaeth rydym yn ei gael er mwyn i ni fod yn gwbl glir beth mae hyn yn ei olygu i’n Cyngor a’i wasanaethau.

Bydd llawer ohonoch yn gwybod, mae ein staff a rheolwyr wedi bod yn gweithio ers cryn amser yn cyflwyno cynigion am arbedion effeithlonrwydd, ac opsiynau i dorri’r gyllideb os oes angen, i’r aelodau arweiniol ac i Fwrdd Ail-lunio Cyllideb y Cyngor eu hystyried pan fydd angen i ni yn anochel fantoli’r cyfrifon y flwyddyn nesaf. Bu hon yn broses flynyddol ers y ddegawd ddiwethaf – mae hyn yn golygu fod unrhyw arbediad oedd yn hawdd wedi hen fynd, ac mae’r broses hon yn mynd yn fwyfwy anodd. Wrth i’r flwyddyn fynd yn ei blaen a chyda etholiad nid nepell, mae’n edrych yn debygol, er nid yw wedi’i gadarnhau, y bydd y setliad gan Lywodraeth Cymru – sydd yn ariannu 72% o’n cyllideb (treth y cyngor ac arian wrth gefn a’r gweddill) – mai hwn fydd y setliad gorau i ni ei gael ers 2010. Er bod yn hyn yn newyddion i’w groesawu, dim ond rhan o’r arian sydd ei angen arnom ydyw i fynd i’r afael â thâl a chwyddiant costau a’r galw cynyddol rydym yn sôn amdano’n gyson yng ngwasanaethau oedolion a phlant. Mae’n golygu y bydd angen i ni barhau i wneud rhywfaint o arbedion a bydd rhai o’r rhain yn benderfyniadau anodd a heriol i’n Cyngor a’r Cabinet. Mae angen ystyried cyfraddau Treth y Cyngor hefyd – fel preswylydd yn Sir Ddinbych fy hun, rwy’n deall y pwysau y mae Trethdalwyr y Cyngor yn ei wynebu – a dwi’n ceisio adnabod pob arbediad er mwyn lliniaru unrhyw gynnydd.

Wedi dweud hynny, gyda galw’n cynyddu, ar ôl degawd o doriadau ac arbedion a chyllid gan Lywodraeth Cymru sydd yn ffurfio mwyafrif ein cyllid wedi disgyn 20%, mae’r cyngor mewn sefyllfa anodd ac mae’n rhaid iddo wneud penderfyniadau anodd wrth ystyried y gyllideb ddrafft ym mis Ionawr y flwyddyn nesaf.

Gwobrau Rhagoriaeth Sir Ddinbych

Dwi am orffen ar nodyn cadarnhaol iawn: ar 8 Tachwedd roedd hi’n bleser gen i gyflwyno’r gwobrau yn nigwyddiad staff ‘Gwobrau Rhagoriaeth Sir Ddinbych’ ym Mhafiliwn Llangollen.

Fe enwebwyd y staff a enillodd wobrau gan eu cydweithwyr naill ai o fewn y Cyngor neu gan asiantaethau partner ac roeddwn i’n falch o weld staff ar lefelau gwahanol ac ar draws y mwyafrif o’n gwasanaethau’n cael eu cydnabod. Ar gyfer pob aelod staff oedd ar y rhestr fer, fe ffilmiodd yr unigolyn a’u henwebodd ffilm fer, yn egluro pam y dylid eu hystyried; talwyd teyrnged gwych i’n staff beth bynnag fo’u rôl, sy’n gweithio’n galed ac yn chwarae eu rhan i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl sy’n byw yn ein Sir. Llongyfarchiadau mawr i bawb a enillodd neu a gafodd eu henwebu a diolch i bawb a dreuliodd amser yn enwebu rhywun.

Y tro nesaf y byddwn ni’n cynnal y gwobrau mewn dwy flynedd, fe hoffem gael hyd yn oed mwy o enwebiadau – yn enwedig mewn meysydd lle bu’r enwebiadau’n isel yn y gorffennol, felly meddyliwch a oes gennych chi gydweithiwr sydd yn haeddu cydnabyddiaeth ychwanegol.

Mewn amser o gynni, gofynnir i mi’n aml a ddylem ni fod yn parhau i gynnal seremonïau gwobrwyo staff. Yn sicr yw fy ateb i – does dim rhaid iddynt gostio llawer o bres a does dim rhaid roi gwerth ariannol ar y gwobrau – ond maent yn ffordd o ddiolch a rhoi rhywbeth yn ôl i’n staff. Mae gennym ddisgwyliadau uchel gan ein staff, yn enwedig mewn amseroedd anodd, ac mae hi bob amser yn bwysig cydnabod hynny.

Sylwadau ac adborth

Os oes gennych chi unrhyw sylwadau neu gwestiynau, defnyddiwch y bocs sylwadau isod neu anfonwch e-bost at judith.greenhalgh@denbighshire.gov.uk

Edrychaf ymlaen at glywed gennych chi.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s