COVID19

Mae’r sefyllfa genedlaethol gyda Coronafirws (COVID-19) yn ddigynsail – ac yn un sy’n peri heriau sylweddol i ni i gyd fel sefydliadau, i gymunedau ac i’n trigolion.

Roeddym yn gwybod bod hyn yn dod ac rydym wedi bod yn rhoi cynlluniau ar waith i barhau â busnes gymaint â phosibl.

Fodd bynnag, yn ystod yr wythnos ddiwethaf mae’r sefyllfa wedi cynyddu o un lle mae’r firws wedi cael ei gynnwys i gyfnod o oedi.  Mae llywodraethau cenedlaethol a Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyngor ar iechyd a lles, yn ogystal ag iechyd cyhoeddus Cymru, ac rydym yn gwneud ein gorau glas i ailadrodd y negeseuon hynny i’n cymunedau yn Sir Ddinbych.

Rydym am sicrhau ein trigolion ein bod yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid i ymateb i sefyllfaoedd sy’n datblygu’n gyflym.  Mae trafodaethau’n mynd rhagddynt ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol i roi cynlluniau ar waith i geisio lliniaru’r effeithiau, ond hefyd i ddiogelu iechyd a lles y rheini sy’n agored i niwed.

Yr ydym yn chwarae ein rhan wrth geisio lleihau lledaeniad y firws drwy weithredu ein gweithdrefnau gweithio hyblyg. Bydd llawer o’n staff yn gweithio gartref ac mae’r rhai a ystyrir yn agored i niwed yn dilyn Cyngor Cenedlaethol i aros gartref.

Ar hyn o bryd, mae’r rhan fwyaf o’n hadeiladau a’n cyfleusterau ar agor, ond efallai fod nifer cyfyngedig o staff ar gael.  Mae’r sefyllfa hon yn newid bob munud ac rydym yn gwneud ymrwymiad cadarn i ddarparu’r wybodaeth a’r cyngor diweddaraf ar ein gwefan, cyfrifon cyfryngau cymdeithasol a sianelau eraill.

Rydym eisoes wedi cymryd rhai camau i ddiogelu pobl sy’n agored i niwed yn ein cartrefi gofal a’n canolfannau dydd drwy gyfyngu ar ymweliadau â ffrindiau agos a theuluoedd, gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol ac unrhyw gontractwyr sydd angen mynediad ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol.

Rydym wedi apelio at breswylwyr i gadw llygad allan am ei gilydd, i fod yn gymydog caredig ac i wirio lles eu teuluoedd, eu perthnasau a’u cymdogion.   Drwy greu cymunedau cryf, gobeithiwn y bydd pobl yn gallu delio ag unrhyw hunanunigedd drwy gael cyswllt rheolaidd â’r byd y tu allan. Gall y defnydd o dechnoleg chwarae rhan fawr.

Bydd ysgolion ledled Cymru yn cau am ddarpariaeth addysg statudol fan hwyraf ar 20 Mawrth 2020

Gweld datganiad gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams ar gau ysgolion yng Nghymru

Rydym yn ceisio lleihau’r galw ar wasanaethau drwy annog pobl i gael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau ar-lein  am www.sirddinbych.gov.uk.  Rydym wedi penderfynu, yn anochel, canslo rhai swyddogaethau a gweithgareddau i’r cyhoedd ac rydym yn disgwyl i fwy gael eu canslo dros y dyddiau nesaf.

Yr ydym wedi canslo cyfarfodydd i Aelodau tan ddiwedd mis Ebrill ac mi fyddwn yn adolygu’r sefyllfa bryd hynny. Yn y cyfamser, byddwn yn rhoi yn eu lle drefniadau er mwyn sicrhau bod trafodaethau agored a thryloyw yn gallu parhau o ran parhau y broses ddemocrataidd. Bydd hyn yn rhyddhau staff ac aelodau i barhau i weithio i ddelio â sefyllfa’r Coronafeirws.  Mae’r gwaith hwn yn hanfodol ac mae staff allweddol yn gweithio’n ddiflino i ymateb i’r sefyllfa sy’n dod i’r amlwg, gan gynnal gweithgareddau o ddydd i ddydd mor hir ag y gallwn a chynllunio ar gyfer proses adfer hirfaith i’n preswylwyr.

Deallwn yn iawn fod y cyhoedd yn bryderus: fel yr ydym ni, ond gallwn fod yn dawel ein meddwl bod popeth yn cael ei wneud i leihau’r effaith ar ein gwasanaethau, ein trigolion a’n cymunedau. Byddem yn eich annog i barhau i wrando ar unrhyw gyngor neu wybodaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru neu Lywodraeth Cymru.  Mae cyfoeth o wybodaeth ar eu gwefannau a fydd o ddefnydd i chi.

Mae’n wych bod cymunedau’n cyd-dynnu, ond rydym yn annog y cyhoedd i fod yn wyliadwrus, gan dderbyn cefnogaeth gan ffynonellau dibynadwy yn unig ac i fod yn ymwybodol o unrhyw sgamiau sy’n gweithredu.

Byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaethau cystal ag y gallwn, ond byddwch yn amyneddgar â ni. Gall rhai pethau gymryd mwy o amser nag arfer, a gall rhai pethau ddod i ben yn llwyr, ond bydd hyn i gyd er budd ein preswylwyr.

Ond ein hapêl olaf i’n preswylwyr yw gwrando ar gyngor a gwybodaeth swyddogol a gofalu amdanyn nhw eu hunain a’i gilydd.

Mwy wybodaeth

Gweld y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s