Diolch, adfer ac edrych ymlaen

Helo bawb,

Mae’n ddrwg iawn gen i nad ydw i wedi ysgrifennu atoch ers tro. Fodd bynnag, rwy’n siŵr y byddwch chi’n deall – fel fi, byddwch wedi gweld bod y pedwar mis diwethaf wedi bod yn ddwys, heriol, anodd, pryderus a chythryblus. Gobeithio bod eich anwyliaid i gyd yn ddiogel ac iach. Yn anffodus, mae rhai o’n preswylwyr neu eu teuluoedd wedi colli eu bywydau i’r feirws hwn, ac os yw hynny’n rhywbeth sydd wedi effeithio arnoch chi, rwy’n anfon fy nghydymdeimlad dwysaf ac mae’n ddrwg iawn gen i am eich colled.

Mae bywyd yn y Cyngor wedi newid yn ddramatig oherwydd Covid-19. Newidiodd canolbwynt ein gwaith yn gyflym iawn, gyda blaenoriaethau newydd yn dod i’r amlwg a hen flaenoriaethau yn cael eu rhoi o’r neilltu. Wrth gwrs, roeddem yn glir iawn bod rhaid i’n canolbwynt fod ar gadw ein preswylwyr a’n staff yn diogel, wrth fod angen cadw gwasanaethau hanfodol fel gwastraff ac ailgylchu a gofal cymdeithasol sydd eu hangen ar bobl ac maen nhw’n dibynnu arnynt.

Diolch i’r holl staff a’r gwirfoddolwyr

Hoffwn dalu teyrnged i bob un o’n staff yn y Cyngor. Beth bynnag yw eu rôl, dros y pedwar mis diwethaf, mae pob un ohonynt wedi gwthio ffiniau, gweithio’n galed a dangos ymrwymiad eithriadol. Mae rhai wedi cymryd rolau newydd o’u gwirfodd, naill ai i gadw gwasanaethau presennol fel gofal cymdeithasol yn rhedeg, neu wedi mynd i wasanaethau cwbl newydd fel ein rhaglen cefnogaeth gymunedol i’r preswylwyr hynny sydd ar rhestr warchod rhag Covid. Diolch i bob un ohonynt – gobeithio bod preswylwyr Sir Ddinbych mor falch â fi o’n Cyngor.

Dyma rhai o’r camau gweithredu a’r mesurau rydym wedi’u rhoi ar waith er mwyn sicrhau ein bod mor ddiogel ag sy’n bosibl yn ystod y pandemig hwn:

 • Sefydlu ysgolion hwb i gefnogi gweithwyr allweddol a darparu taliadau arian parod ar gyfer prydau ysgol am ddim
 • Sefydlu gwasanaeth newydd sbon i ffonio pawb a oedd ar rhestr warchod, llawer o’n preswylwyr diamddiffyn eraill a chyfeirio’r rhai a oedd yn hunanynysu at gefnogaeth y sector gwirfoddol a’r parseli bwyd rhad ac am ddim pan oedd eu hangen arnynt
 • Ailgyflunio ein model darparu gwasanaeth cyfan, gyda staff yn gweithio gartref lle gallant, a newid arferion gweithio ar gyfer ein cydweithwyr rheng flaen i’w cadw’n ddiogel
 • Adleoli ein staff i le roedd eu hangen fwyaf, gyda diolch yn arbennig i’r cannoedd o staff a wirfoddolodd i weithio ym maes gofal cymdeithasol ac mewn rolau eraill y tu allan i’w dyletswyddau arferol
 • Sefydlu ein cynllun ‘profi, olrhain a diogelu’ ar draws y Sir, gan weithio gyda’n cydweithwyr ym maes iechyd y cyhoedd
 • Darparu cyngor a chyfarwyddyd ar arferion gweithio diogel i’r busnesau a barhaodd i weithio trwy’r cyfnod clo
 • Talu miliynau o bunnoedd mewn grantiau busnes i’n busnesau bach a chyfeirio at ffynonellau eraill o gymorth i fusnesau
 • Symud ein trefniadau rhyddhau o’r ysbyty i 7 diwrnod yr wythnos i gefnogi rhyddhau cyflym, gan leihau pwysau ar ein hysbytai
 • Sicrhau bod ein dulliau cyfathrebu yn rhannu cymaint ag sy’n bosibl o wybodaeth am y feirws, sut i ddiogel eich hunain a sut i ofyn am help a chefnogaeth os oes angen
 • Dosbarthu PPE (Cyfarpar Diogelu Personol) i bob cartref gofal a darparwyr gofal yn y Sir, gwneud ein gorau i reoli cyflenwadau, a oedd yn gyfyngedig iawn ar brydiau
 • Cefnogi cartrefi gofal preifat a darparwyr gofal preifat i reoli’r risgiau sylweddol yn eu sectorau i’w cleientiaid diamddiffyn a’u staff, a thrwy gyfnod ariannol anodd

Ar lefel ranbarthol, mae ein staff wedi cefnogi gwaith cynllunio a darparu’r tri ysbyty ‘Enfys’ dros dro hefyd. Yn ffodus, nid oedd angen rhain, ond byddant yn adnodd gwerthfawr wrth i ni gynllunio ar gyfer y gaeaf.

Wrth i ni symud ymlaen, rydym yn gweld gostyngiad sylweddol o ran achosion o Covid-19 ar draws Sir Ddinbych, Cymru a’r DU. Wrth gwrs, bu clystyrau o achosion lleol a oedd yn peri pryder, fel y rhai yn Wrecsam ac ar Ynys Môn yn ddiweddar. Fodd bynnag, gan fod ein gwasanaeth TTP yn rhedeg bellach, a gyda’r gwersi a ddysgwyd gan Wrecsam ac Ynys Môn, byddwn mewn sefyllfa dda i ymateb pe baem yn ddigon anffodus i weld digwyddiad tebyg yn ein Sir eto.

Adfer

Rydym yn dechrau gweld ein gwasanaethau a’n heconomi yn cymryd y camau cynnar tuag at adferiad nawr. Mae llawer o’n cyfleusterau – fel y canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref – wedi ailagor, ac mae rhai eraill yn darparu mewn ffordd wahanol – fel ein llyfrgelloedd. Mae mannau manwerthu ar draws y Sir wedi ailagor ac rydym yn cefnogi hyn trwy weithio gyda pherchnogion busnes i sicrhau bod profiadau siopa mor ddiogel ag sy’n bosibl. Rydym hefyd yn gallu croesawu ymwelwyr i’r Sir bellach, gyda’r heriau a’r cyfleoedd a ddaw gyda hyn.

Fodd bynnag, rwy’n ymwybodol o’r difrod mae’r coronafeirws wedi’i wneud i’n Sir. Mae llawer o’n busnesau a’n cyrchfannau twristiaeth yn ei chael yn anodd iawn. Mae rhai o’n preswylwyr, o bob oed, wedi gweld eu hiechyd meddwl neu sefyllfa ariannol wedi’u heffeithio’n ddrwg gan Covid. Bydd y Cyngor, gyda phartneriaid, yn chwarae ei ran wrth gael ein Sir yn ôl ar ei thraed, trwy gymorth rhagweithiol i fusnesau a gwasanaethau i helpu iechyd meddwl a lles, yn ogystal â pharhau i ddarparu cyngor a chefnogaeth i sicrhau bod ein mannau cyhoeddus a’n gweithleoedd mor ddiogel ag sy’n bosibl.

Ar hyn o bryd, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, bydd llawer o’n staff yn parhau i weithio adref. Mae cynlluniau ar waith i alluogi niferoedd bach o staff, lle mae eu hangen ar fusnesau, neu i gefnogi eu hiechyd a’u lles eu hunain, i ddychwelyd i’r gweithle pan fydd yn briodol gwneud hynny. Fodd bynnag, fel Cyngor, nid wyf i’n gweld y byddwn fyth yn dychwelyd i’r ffordd roeddem ni’n arfer gweithio; mae gweithio adref a llai o deithio yn ystod y cyfnod clo wedi arwain at arbedion a lleihad sylweddol o ran ein hallyriadau carbon. Byddwn yn gweithio gyda’n staff i sefydlu ffordd newydd o weithio sy’n defnyddio’r gwersi o Covid ac sy’n caniatáu i ni barhau i gael y manteision hyn, ymhell ar ôl i Covid-19 droi’n atgof pell gobeithio.

Edrych ymlaen

Mae her fawr y gaeaf ar droed. Gallwn ddisgwyl tymor y ffliw arferol, ac mae’r perygl o gynnydd o ran nifer yr achosion o Covid yn sylweddol. Rwy’n gweithio gyda’r bwrdd iechyd a chydweithwyr i gynllunio ar gyfer hyn. Rydym hefyd yn rhoi llawer o feddwl i sut byddwn yn darparu gwasanaethau hanfodol y gaeaf fel graeanu, a gallu ymateb i dywydd gwael, pe bai angen hyn yn ystod ail don o Covid. Mae’r don gyntaf yn dod at ei therfyn, ond mae’n amlwg bod llawer o heriau o hyd.

Gobeithio y byddwch chi i gyd yn parhau i gadw’n ddiogel ac iach, a byddaf yn ysgrifennu eto’n fuan.

Sylwadau ac adborth

Os oes gennych chi unrhyw sylwadau neu gwestiynau, defnyddiwch y bocs sylwadau isod neu anfonwch e-bost at judith.greenhalgh@denbighshire.gov.uk

Edrychaf ymlaen at glywed gennych chi.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s