Brexit, ysgol newydd a’n hinsawdd a’r amgylchedd

Gobeithio’ch bod i gyd wedi mwynhau’r haf ac wedi llwyddo i gael tipyn o amser i ymlacio ac ailwefru'ch batris, boed hynny adref neu i ffwrdd. Ar wahân i’r beichiau yn ein gwaith a'n bywydau personol, mae'r ansicrwydd a achosir gan sefyllfa wleidyddol y DU yn rhoi straen arnom i gyd ac nid oes unrhyw arwydd o’r diwedd yn dod yn fuan er cymaint yr hoffai pob un ohonom weld hynny.

Darllen mwy a gwneud sylw

Gwasanaethau hamdden, Gweithdy Masnacheiddio, Gwobrau Tenantiaid Tai a mwy

Pan oeddwn yn ysgrifennu’r darn hwn, roeddem wedi cael cyfnod o dywydd eithaf gwael ym mis Mehefin. Yr adeg yma y llynedd, roddem ar ddechrau cyfnod o dywydd poeth iawn; mae’n rhyfedd sut mae pethau’n newid! Mae cyfnodau fel hyn yn rhai arbennig o brysur i staff ein Gwasanaethau Priffyrdd a’r Amgylchedd, sy’n gwneud popeth o fewn eu gallu i warchod bywydau ac eiddo yn y Sir, gyda rhai ohonynt yn gweithio dydd a nos. Hoffwn ddiolch i’r aelodau hynny o staff am eu gwaith caled a’u hymroddiad, sydd wedi lliniaru effeithiau sefyllfa anodd iawn.

Darllen mwy a gwneud sylw